• 099-507-72-32
 • 068-035-07-49
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Договір про надання телекомунікаційних послуг.

      Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІГАБАЙТ+», надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Исмайилова Алескера Анваровича, що діє на підставі Статуту, з одного боку _____________________________дали по тексту ЗАМОВНИК в особі _____________  ­­, що діє на підставі __________________  з іншого боку, спільно іменовані Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

Основні терміни:

 ІНТЕРНЕТ – всесвітня інформаційна система загального доступу, що логічно пов'язана глобальним адресним простором і базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора та/або провайдера телекомунікацій, спрямований на задоволення потреб ЗАМОВНИКА в сфері телекомунікацій.

ЗАМОВНИК (кінцевий споживач телекомунікаційних послуг) – юридична чи фізична особа, що потребує, замовляє та/або одержує телекомунікаційні послуги для власних потреб на умовах договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що знаходиться в його власності чи користуванні, до телекомунікаційної мережі.

ВИКОНАВЕЦЬ – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з правом на технічне обслуговування і експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку, з якими укладені відповідні договори на надання послуг.

Сторони договору – виконавець послуг (ВИКОНАВЕЦЬ) з одного боку та споживач (ЗАМОВНИК) з іншого.

Особовий рахунок – розуміється як сховище інформації про кошти ЗАМОВНИКА, авансовані ним для роботи в ІНТЕРНЕТ. Кошти перераховуються ЗАМОВНИКОМ самостійно або за виставленими рахунками.

Ціновий пакет – сукупність способів розрахунку вартості наданих ЗАМОВНИКОВІ послуг. Технічних показників. Показників якості наданих послуг. Поширюється на календарний місяць.

Сервісна дата – розуміється як дата завершення робіт з підключення ЗАМОВНИКА до ІНТЕРНЕТ.

Прейскурант абонентських тарифів – сукупність технічних і вартісних параметрів, взаємопов'язаних між собою і визначаючих об'єм і вартість наданої ЗАМОВНИКОВІ телекомунікаційної послуги і порядок тарифікації наданих йому додаткових сервісів.

Рахунок-фактура – розрахунковий документ, де вказана сума платежу за телекомунікаційні послуги і/або додаткових сервісів, на підставі якого ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ платежі.

Кінцеве обладнання – обладнання, призначене для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг.

 1.   Предмет Договору:

1.1.   З моменту підписання  Договору  ЗАМОВНИКОМ, ВИКОНАВЕЦЬ відповідно до даного Договору і відповідних Додатків здійснює надання телекомунікаційних послуг(код ДК 021:2015 64200000-8-телекомуныкацыйны послуги), а ЗАМОВНИК в свою чергу сплачує її вартість.

1.2.   ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ можливість виклику технічного фахівця для усунення неполадок і надання консультацій в робочі дні за окрему платню (відповідно до прейскуранта абонентських тарифів на додаткові послуги зв'язку в Інтернет), а також безкоштовно, у випадку, якщо неполадки виникли з вини ВИКОНАВЦЯ.

1.3.   ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право перервати надання послуг у зв'язку з профілактикою мережі, капітального ремонту та реконструкції мережі, що не може перевищувати 72 (сімдесят дві) години. ВИКОНАВЕЦЬ при цьому зобов'язується п опередити ЗАМОВНИКА, не менш ніж за 24 (Двадцять чотири) години до початку таких робіт. Час проведення планової профілактики не вважається простоєм і сплачується ЗАМОВНИКОМ.

1.4.   ВИКОНАВЕЦЬ гарантує інформаційну підтримку ЗАМОВНИКА про всі зміни в послугах ВИКОНАВЦЯ на офіційному сайті, або електронною поштою, вказаної ЗАМОВНИКОМ.

 1. Термін дії даного Договору:

2.1.   Термін дії цього Договору починається від дати його підписання і триватиме протягом одного року з моменту підписання цього Договору. Строк дії  договору до 31 грудня 2020 року . 

2.2.   За сумісною згодою Сторін цей Договір може бути автоматично пролонгований на кожний наступний рік у випадку, якщо жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про розірвання Договору не менш, ніж за 30 (Тридцять) календарних днів.

 1.   Ціна та порядок розрахунків:

3.1.   Оплата послуг ЗАМОВНИКОМ здійснюється відповідно до прейскуранта абонентських тарифів на відповідні послуги ВИКОНАВЕЦЯ і відповідно до чинного законодавства України. При цьому оплата послуг ЗАМОВНИКОМ, у вигляді абонентської платні здійснюється, незалежно від того користувався ЗАМОВНИК (за винятком випадків не надання послуг з вини ВИКОНАВЦЯ) послугами ВИКОНАВЦЯ за розрахунковий період або ні.

3.2. Вартість послуг складає:

3.2.1. Абонентська плата за тарифним планом  складає:

3.3.   Розрахунковим періодом є 1 (Один) календарний місяць. Усі види щомісячних платежів відносяться до кожного повного і неповного календарного місяця та знімаються з особового рахунку з 1-го числа поточного місяця, або в момент початку використання відповідних послуг у поточному місяці.

3.4.   ЗАМОВНИК, якщо він є юридичною особою, має право клопотати (належним чином оформивши письмову заявку) про відстрочення платежу на термін не більше п'яти календарних діб. ВИКОНАВЕЦЬ не встановлює більше одного відстрочення без погашення заборгованості.

3.5.   ВИКОНАВЕЦЬ вправі переглянути прейскурант абонентських тарифів до початку чергового місяця, повідомивши ЗАМОВНИКА поштою не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку періоду, в якому відбудеться зміна абонентських тарифів

3.6.   У випадку якщо ЗАМОВНИК є юридичною особою, ВИКОНАВЕЦЬ надає йому завірений звітний документ у вигляді рахунку-фактури, на підставі якого здійснюється оплата за надані послуги та акт виконаних робіт.

3.7.   У випадку переходу з одного цінового пакета на іншій, ЗАМОВНИК (тільки для юридичних осіб) повідомляє про це ВИКОНАВЕЦЯ не пізніше 10-го числа місяця, у якому відбувається зміна (при цьому зазначена зміна вступає в дію з моменту який вказує ЗАМОВНИК у письмовій заявці). Зміна цінового пакету оформляється відповідною додатковою угодою.

3.8.   Оплата послуг здійснюється в національній валюті України – гривнях.

3.9.   ЗАМОВНИК для отримання послуг здійснює оплату щомісячно до 10-го числа поточного місяця.

3.10.   ВИКОНАВЕЦЬ починає виставляти рахунки абонентської платні з дати отримання ЗАМОВНИКОМ послуги, що починається наступного дня після дати підписання  Договору.

3.11.   Виставлений ВИКОНАВЕЦЕМ на оплату рахунок-фактура ЗАМОВНИК має право опротестувати письмово впродовж 5 (П’яти) робочих днів з моменту його отримання. Претензія ЗАМОВНИКА впродовж 10 (Десяти) днів розглядається на відповідній комісії (яка складається з представника ВИКОНАВЕЦЯ і ЗАМОВНИКА). За наслідками засідання комісії підписується Акт звірки взаєморозрахунків. На підставі цього Акту ВИКОНАВЕЦЬ у разі потреби здійснює корегування суми опротестованого рахунку-фактури.

3.12.   Якщо впродовж п’яти робочих днів виставлений ВИКОНАВЕЦЕМ рахунок-фактура не буде опротестований, він вважається прийнятим до сплати.

3.13. Всі рахунки-фактури відправляються ЗАМОВНИКУ (що є юридичною особою) поштою з 1 по 7 число місяця.

3.14.   У разі неотримання ЗАМОВНИКОМ (що є юридичною особою) від ВИКОНАВЦЯ рахунку-фактури на оплату послуг до сьомого числа розрахункового місяця, ЗАМОВНИК інформує про це ВИКОНАВЦЯ та/або вживає заходи, необхідні для проведення розрахунків відповідно з цим Договором.

 1.   Права та обов'язки сторін:

4.1.   Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:

—   якісно і вчасно виконувати послуги, оплачені ЗАМОВНИКОМ згідно з предметом цього Договору і зафіксовані у Додатках до цього Договору.

—   ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується зберігати дані про факти споживання ЗАМОВНИКОМ тарифікованих послуг зв'язку протягом 12 календарних місяців, а дані про рух коштів на особовому рахунку ЗАМОВНИКА – протягом 24 календарних місяців.

—   ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується інформувати ЗАМОВНИКА про аварії на телекомунікаційних мережах та про орієнтовні строки усунення їх наслідків.

—   ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується інформувати ЗАМОВНИКА про анулювання чи недійсність ліцензій та дозволів, що впливають на надання телекомунікаційних послуг за договором.

 • надавати послуги відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації».

4.2.   Обов'язки ЗАМОВНИКА:

—   ЗАМОВНИК при підключенні перераховує на свій особовий рахунок аванс за необхідний обсяг послуг на підставі виставленого рахунку.

—   ЗАМОВНИК зобов'язується оплачувати надані послуги відповідно до Розділу 3 даного Договору.

—   ЗАМОВНИК зобов'язується контролювати стан свого особового рахунка.

—   ЗАМОВНИК використовує надані послуги тільки легальним способом і не перекладає на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за можливі порушення або збиток, заподіяний третім особам.

—   ЗАМОВНИК зобов'язується дотримувати всі умови даного Договору, а також вимоги Закону України «Про телекомун

—   В випадку, якщо рахунок-фактура не був доставлений ЗАМОВНИКУ у вказані терміни, то він може повідомити про відсутність рахунку в розрахунковий відділ ВИКОНАВЦЯ за телефоном  +380680350749.

—   З моменту фактичного споживання телекомунікаційних послуг ВИКОНАВЦЯ, що надаються, ЗАМОВНИКОВІ, останній на протязі п’яти календарних днів, зобов'язується підписати  Договір по підключенню до телекомунікаційних послуг.

—   ЗАМОВНИК зобов'язується погоджувати у разі потреби з власниками (орендодавцями, орендарями) приміщення, будинку, споруди і прилеглих територій щодо проведення всіх заходів, необхідних для надання ЗАМОВНИКУ телекомунікаційних послуг. А також сприяти персоналу ВИКОНАВЦЯ у разі проведення відповідних робіт по наданню ЗАМОВНИКУ телекомунікаційної послуги (а саме: надавати і забезпечувати безперешкодний допуск персоналу ВИКОНАВЦЯ в приміщення в робочий час, надавати необхідну технічну інформацію та ін.).

 1.   Відповідальність сторін:

5.1.   Відповідальність ВИКОНАВЦЯ:

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за зміст і конфіденційність переданої ЗАМОВНИКОВІ інформації.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток будь-якого роду, заподіяний ЗАМОВНИКОВІ третіми сторонами в результаті використання наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість наданих послуг і цінову політику операторів зв'язку, за допомогою яких ЗАМОВНИК установлює з'єднання з ВИКОНАВЦЕМ.

—   ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за порушення умов даного Договору відповідно до чинного законодавства України.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ за затримки або перебої в роботі, які виникають з причин, які знаходяться поза сферою контролю ВИКОНАВЦЯ.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за якість функціонування сегментів мережі Інтернет, що не є власністю ВИКОНАВЦЯ.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед ЗАМОВНИКОМ, якщо абонентська лінія з його вини обладнана не сертифікованим кінцевим устаткуванням.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення роботи мережевого устаткування ЗАМОВНИКА, викликані мережевими атаками на адреси ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК, що встановив факт мережевої атаки на свою адресу, зобов'язаний якнайскоріше сповістити про це ВИКОНАВЦЯ. ВИКОНАВЕЦЬ в цьому випадку має право тимчасово, до закінчення або ліквідації атаки, ввести обмеження на доступ до мережевих адрес ЗАМОВНИКА для забезпечення безпеки всієї мережі і збереження часткової працездатності локальної мережі ЗАМОВНИКА.

—   ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за збиток комп'ютерній і іншій техніці ЗАМОВНИКА, заподіяний грозою або будь-яким іншим явищем природи.

5.2.   Відповідальність ЗАМОВНИКА:

—   ЗАМОВНИК несе відповідальність за порушення даного Договору відповідно до чинного законодавства України.

—   ЗАМОВНИК самостійно відповідає за шкоду, заподіяну в процесі використання наданої телекомунікаційної послуги особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або моральним принципам суспільства.

—   ЗАМОВНИК самостійно відповідає за мережеву безпеку та антивірусний захист належного йому обладнання (а саме ЗАМОВНИК самостійно здійснює заходи щодо поліпшення роботи належного йому обладнання від будь-яких комп'ютерних вірусів).

—   ЗАМОВНИК несе повну майнову відповідальність за зміну тарифного плану здійсненого в он-лайн режимі (підтвердивши ці зміни тільки йому відомим Login: та Password: ) та нараховану абонентську платню що утворилася після відповідних змін тарифного плану.

5.3.   Відповідальність, не передбачена цим Договором, визначається відповідно до чинного законодавства України.

 1.   Умови розірвання даного Договору:

6.1.   Кожна зі Сторін має право розірвати договір в односторонньому порядку у випадку, якщо інша сторона не виконує своїх обов'язків належним чином. Про розірвання договору Сторони повідомляють одна одну письмово у 10-денний термін до моменту розірвання.

6.2.   Якщо ЗАМОВНИК не споживав послуги за даним договором протягом 12 місяців не з вини ВИКОНАВЕЦЯ, останній в односторонньому порядку розриває Договір.

6.3.   Якщо ЗАМОВНИКА відключено на підставі п. 3.9, ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право одностороннього розірвання цього Договору через 30 календарних днів від моменту призупинення надання послуг.

6.4.   ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право одностороннього розірвання цього Договору за наявності заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ протягом 90 календарних днів, навіть якщо послуги протягом даного часу надавалися, при цьому всі облікові записи ЗАМОВНИКА знищуються.

6.5.   Додаткові умови дострокового розірвання даного договору:

6.5.1.   внаслідок зміни законодавства, що призвело до суперечок з умовам даного Договору;

6.5.2.   за рішенням суду, що визнав даний Договір недійсним;

6.5.3.   за обставин, що перешкоджають виконанню Сторонами даного Договору крім їхнього бажання, а також форс-мажорні обставини;

6.5.4.   за сумісною згодою Сторін.

6.6.   Розірвання Договору відповідно до п. 6.3 та п. 6.4. не звільняє ЗАМОВНИКА від сплати його заборгованості за даним Договором.

6.7.   З моменту фактичного споживання телекомунікаційних послуг, що надаються ВИКОНАВЦЕМ ЗАМОВНИКУ, останній на протязі п’яти календарних днів, зобов'язується підписати  Договір  по підключенню до телекомунікаційних послуг.

 1.   Запевнення та гарантії Сторін:

7.1.   Запевнення та гарантії ВИКОНАВЦЯ. Цим ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ такі гарантії та запевнення:

7.1.1.   ВИКОНАВЕЦЬ є юридичною особою, що належним чином створена, зареєстрована та існує у формі товариства з обмеженою відповідальністю у відповідності до чинного законодавства України, гарантує достовірність наданої про себе інформації та має всі необхідні ліцензії, дозволи тощо, отримання яких передбачено нормами чинного законодавства.

7.1.2.   Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання ВИКОНАВЦЯ за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає, включаючи, але не обмежуючись, положеннями Статуту ВИКОНАВЦЯ та чинного законодавства України.

7.1.3.   ВИКОНАВЕЦЬ здійснить всі належні (залежні від ВИКОНАВЦЯ) дії для надання належного рівня якості телекомунікаційних послуг.

7.1.4.   ВИКОНАВЕЦЬ здійснив всі належні дії для того, щоб особа(и), що підписала(и) цей Договір від імені ВИКОНАВЦЯ, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

7.1.5.   ВИКОНАВЕЦЬ здійснить всі належні дії для того, щоб особа(и), що буде(уть) у майбутньому підписувати будь-які Додатки/Додаткові угоди до цього Договору від імені ВИКОНАВЦЯ мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод/Додатків до Договору.

7.1.6.   Умови цього Договору, після його підписання, є дійсним та чинним зобов’язанням ВИКОНАВЦЯ.

7.2.   Запевнення та гарантії ЗАМОВНИКА. Цим ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ такі гарантії та запевнення:

7.2.1.   ЗАМОВНИК гарантує достовірність наданої про себе інформації та те, що телекомунікаційні послуги будуть використовуватися для власних потреб і як кінцевий споживач, у відповідності до чинного законодавства України.

7.2.2.   Укладання цього Договору не порушує і не буде порушувати у майбутньому будь-якого іншого зобов’язання ЗАМОВНИКА за будь-яким іншим правочином, стороною якого він виступає.

7.2.3.   ЗАМОВНИК здійснив всі належні дії для того, щоб особа(и), що підписали цей Договір від імені ЗАМОВНИКА, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання цього Договору.

7.2.4.   ЗАМОВНИК здійснить всі належні дії для того, щоб особа(и), що буде(уть) у майбутньому підписувати будь-які Додаткові угоди/Додатки до цього Договору від імені ЗАМОВНИКА, мала(и) належні та дійсні повноваження на таке підписання на дату укладання Додаткових угод/Додатків до Договору.

7.2.5.   Умови цього Договору, після його підписання, є дійсним та чинним зобов’язанням ЗАМОВНИКА.

7.2.6.   ЗАМОВНИК надає свою письмову згоду щодо розміщення телекомунікаційного обладнання (яке використовується для надання ЗАМОВНИКУ телекомунікаційних послуг) у допоміжних приміщеннях будинку, в якому здійснюється підключення кінцевого обладнання ЗАМОВНИКА до телекомунікаційної мережі ВИКОНАВЦЯ.

 1.   Форс-Мажор:

8.1.   Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин нездоланної сили, які виникли після його укладення, які Сторони не могли передбачити і запобігти цьому розумними заходами. До обставин нездоланної сили відносяться: повені, пожежі, землетруси, інші явища природи, а також воєнні дії, безладдя, страйки, акти державних і муніципальних органів та будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін, що впливають на безпосереднє виконання умов даного Договору. Сторона, що не виконує зобов'язання за даним Договором внаслідок обставин нездоланної сили, повинна протягом 3 (трьох) календарних днів письмово повідомити іншу сторону про виникнення перешкод та його вплив на виконання зобов'язань за цим Договором.

 1.   Вирішення спорів:

9.1.   ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК будуть вживати усіх заходів для того, щоб улагодити суперечки, що можуть виникнути за даним Договором або у зв'язку з ним, шляхом переговорів. Якщо Сторони не можуть дійти згоди, питання буде передано для врегулювання відповідно до чинного законодавства України.

 1.   Заключні положення:

10.1.   Усі зміни і доповнення до даного Договору мають бути оформлені відповідними Додатковими угодами чи Додатками, підписаними повноважними представниками обох Сторін.

10.2.   Усі Додаткові угоди й Додатки є невід'ємною частиною цього Договору.

10.3.   Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну чинність, по одному примірнику для кожної Сторони.

10.4.   ЗАМОВНИК має право, з відома ВИКОНАВЦЯ, передати свої права за цим Договором своєму правонаступнику або філіалу, про що ЗАМОВНИК зобов'язаний повідомити ВИКОНАВЦЯ (належним чином оформивши письмову заявку) за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати передачі.

10.5.   Цей договір не припиняє свою дію у разі зміни реквізитів Сторін, їх засновницьких документів, а також зміни власника, організаційно-правової форми і тому подібне. У разі зміни реквізитів ЗАМОВНИК зобов'язаний впродовж 15 (п'ятнадцять) календарних днів повідомити про це ВИКОНАВЦЯ.

10.6.   Технічні параметри послуги для обраних пакетів ЗАМОВНИКОМ є специфічними (унікальними) і відповідають ціновим пакетам приведеним у прейскуранті абонентських тарифів, які в свою чергу є невід'ємною частиною договору.

 1. Додаткові умови :                                                                                        

11.1  Згоден (згідна) на обробку моїх персональних даних в цілях надання послуг Інтернету .

11.2  Підключення Інтернету проведено  за  адресою:     

                                                                                             

 1. Місцезнаходження та реквізити сторін:

 

  ВИКОНАВЕЦЬ

ЗАМОВНИК

         Назва:  ТОВ  «ГИГАБАЙТ+»

Юридична та фактична адреса: 56301,Україна, смт. Врадіївка, вул. Гер. Врадіївщині, 89 Миколаївська  обл.                       

Наименование получателя: ТОВ ГІГАБАЙТ+

Код получателя: 43771182

Название банка: АО КБ «ПриватБанк»

Счет получателя в формате IBAN:                UA243052990000026001001704028

Платник податку на прибуток : Витяг з реєстру платників єдиного податку                                  Тел: 068-035-0749; 099-507-7232

EMAILinfogigabait@gmail.com

 

Директор_______________ /Ісмайилов А.А./                                                                                                                                          

                  

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

Contacts

Technical Support Numbers:
Read more..

© 2019 - 2024 LLC "Gigabait+" Ukraine. All rights reserved. Email: infogigabait@gmail.com